Bài 8: Chiếu bí hay Cờ Bí

*
Ở hình bên, đen không còn nước nào để đi.
Ở đây có phải là CHIẾU BÍ không ?
Không, vì đen không bị CHIẾU. Trường hợp này gọi là CỜ BÍ.
CỜ BÍ là trường hợp Vua không bị chiếu và người chơi không còn nước nào khác, kết quả là HÒA.
*
Vua đen không bị chiếu và không di chuyển được.
HÒA chăng ?
Không, vì đen còn nước đẩy tốt lên.
Đừng quên CỜ BÍ là khi bạn KHÔNG bị CHIẾU và KHÔNG THỂ đi BẤT KÌ QUÂN NÀO.
*
Một trường hợp CỜ BÍ khác.
Hãy nhớ rằng 2 Vua không đứng cạnh nhau.
*
Hậu trắng tạo tình huống cờ bí.
Vua đen không bị chiếu và Hậu kiểm soát các ô cạnh vua Đen.
Kết quả HÒA.
*
Khi đối thủ chỉ còn Vua , hãy THẬT CẨN THẬN đừng để CỜ BÍ ( hòa).
Ở hình bên nếu bạn phong tốt thành Hậu (hoặc Xe) thì CỜ BÍ.
*
HẾT BÀI 8

Vua đen bị chiếu bí hay cờ bí ?
1. Chiếu bí hay cờ bí ?ĐÁP ÁN: CỜ BÍ. Vì không có quân cờ nào khác nên vua đen phải di chuyển. Ngay lúc này, vua đen không bị tấn công ("chiếu"). Nếu nó đi tới ô g8, g7 hoặc h7, nó sẽ bị chiếu. Vua không được đi tới ô bị chiếu nên cờ bí. Ván cờ HOÀ.

2. Chiếu bí hay cờ bí ?ĐÁP ÁN: CHIẾU BÍ. Vua đen bị tấn công ("chiếu")  bởi hậu đối phương. Vua không thể ăn hậu do có vua trắng giữ hậu. Vua đen không thể đi tới ô h7 hoặc g8  ( vẫn bị hậu tấn công). Bị chiếu + không thể thoát = chiếu bí.

3. Chiếu bí hay cờ bí ?


ĐÁP ÁN: CỜ BÍ. Vua đen không bị chiếu và không có nước nào khác để đi. Cờ bí  (HOÀ).

4. Chiếu bí hay cờ bí ?ĐÁP ÁN: CHIẾU BÍ. Hậu trắng đang chiếu. Vua đen không thể ăn hậu hoặc đi b8, b7.

5. Chiếu bí hay cờ bí ?


ĐÁP ÁN: CHIẾU BÍ.  

6. Chiếu bí hay cờ bí ?


ĐÁP ÁN: CỜ BÍ. Vua đen không bị chiếu và không còn nước đi nào khác


Cờ bí, chiếu hay chiếu bí hay không phải trường hợp nào ?

1. Cờ bí, chiếu bí, chiếu hay không thuộc trường hợp nào ?


ĐÁP ÁN: CỜ BÍ. Vua đen không bị chiếu do đó không phải là nước chiếu. Vua đen không thể đi a7, b7, b8 để bị chiếu. Đen không thể đi tốt bởi vì tốt đen bị khoá bởi tốt trắng. Cuối cùng đen không còn nước đi hợp lệ nào khác, cờ bí (HOÀ).

2. Cờ bí, chiếu bí, chiếu hay không thuộc trường hợp nào ?


3. Cờ bí, chiếu bí, chiếu hay không thuộc trường hợp nào ?


ĐÁP ÁN: CHIẾU BÍ.  Vua đen đang bị tấn công ("chiếu") và vua đen không thể ăn hậu trắng hoặc đi  a7, b8

4. Cờ bí, chiếu bí, chiếu hay không thuộc trường hợp nào ?


ĐÁP ÁN: CHIẾU.  Hậu trắng đang tấn công ("chiếu") nhưng vua đen có thể ăn hậu ngay lập tức do không có vua trắng bảo vệ.

5. Cờ bí, chiếu bí, chiếu hay không thuộc trường hợp nào ?


ĐÁP ÁN: CỜ BÍ.  Vua đen không bị chiếu và không còn nước đi nào khác.  Đen không thể đi b8 để bị tốt a7 chiếu hoặc đi b7 để bị vua trắng chiếu.

6. Cờ bí, chiếu bí, chiếu hay không thuộc trường hợp nào ?


ĐÁP ÁN: Không thuộc trường hợp nào. Vua đen không bị bất kì quân cờ trắng nào chiếu. Vua đen không có nước đi hợp lệ nhưng đen vẫn có thể đi tượng do đó không phải cờ bí.
Previous
Next Post »