Bài 9: Ghim quân

Đôi khi chúng ta không thể đi 1 quân cờ đang bị tấn công bởi vì quân cờ này đang che chắn cho 1 quân cờ có giá trị hơn. Trường hợp này gọi là "ghim" quân.

VD1 :


ghim quân

Trắng đi Xe g1 bắt tượng đen g2. Đen không thể chạy tượng vì  vua đen sẽ bị chiếu. Tượng đen bị "ghim".
Chỉ có 3 quân cờ có thể thực hiện nước ghim quân đó là hậu, xe và tượng.

VD2:

ghim quân

Tượng trắng "ghim" xe đen. Đen không thể chạy xe vì vua đen sẽ bị chiếu.

VD3:

ghim quân

Đen muốn đi xe d1 để chiếu bí nhưng Xe đen bị hậu trắng "ghim". Nếu đen đi xe thì vua sẽ bị chiếu.

1. Quân cờ trắng nào đang ghim quân ? quân cờ đen nào đang bị ghim ? Hãy khoanh tròn chúng.

ghim quân

ĐÁP ÁN: Quân khoanh tròn màu đỏ là quân đang ghim, còn màu xanh là quân đang bị ghim

2. Quân cờ trắng nào đang ghim quân ? quân cờ đen nào đang bị ghim ? Hãy khoanh tròn chúng.

ghim quân

ĐÁP ÁN Quân khoanh tròn màu đỏ là quân đang ghim, còn màu xanh là quân đang bị ghim

3. Quân cờ trắng nào đang ghim quân ? quân cờ đen nào đang bị ghim ? Hãy khoanh tròn chúng.

ghim quân

ĐÁP ÁN
Quân khoanh tròn màu đỏ là quân đang ghim, còn màu xanh là quân đang bị ghim

4. Quân cờ trắng nào đang ghim quân ? quân cờ đen nào đang bị ghim ? Hãy khoanh tròn chúng.

ghim quân

ĐÁP ÁN Quân khoanh tròn màu đỏ là quân đang ghim, còn màu xanh là quân đang bị ghim

5. Quân cờ trắng nào đang ghim quân ? quân cờ đen nào đang bị ghim ? Hãy khoanh tròn chúng.

ghim quân

ĐÁP ÁN Quân khoanh tròn màu đỏ là quân đang ghim, còn màu xanh là quân đang bị ghim
Previous
Next Post »