Bài 17: Cách tính điểm

Khi nhìn vào một ván cờ làm sao bạn biết bên nào ưu thế hơn ? Một trong những cách đó là xem bên nào có "ưu thế vật chất" hơn ( hay nhiều quân hơn). Không phải quân cờ nào cũng có giá trị ngang nhau, để xem bên nào có ưu thế hơn, người ta dùng cách tính điểm. Sau đây là giá trị của các quân cờ:


 • Vua = 0 điểm hoặc vô giá.
 • Tốt = 1
 • Mã  = 3
 • Tượng = 3
 • Xe = 5
 • Hậu = 9
Ví dụ 1:
Chess - The Point Count | Học cờ vua - Cách tính điểm

Ở hình trên, ta đếm xem bên nào có nhiều điểm hơn:
 • Trắng có 1 vua, đen có 1 vua. Bỏ qua không tính 2 vua.
 • Trắng có 3 tốt, đen có 3 tốt, bằng nhau. Bỏ qua không tính các quân tốt.
 • Trắng có 1 mã, đen không có mã. Cộng cho bên trắng 3 điểm.
 • Trắng có 1 tượng, đen không có tượng. Cộng cho bên trắng 3 điểm.
 • Đen có 1 xe, trắng không có xe. Cộng cho bên đen 5 điểm.
 • Bên trắng có tổng  cộng 6 điểm, đen có tổng cộng 5 điểm. Đến đây bạn dễ dàng nhận ra bên trắng mạnh hơn 1 điểm hay 1 tốt.


Ví dụ 2:

Chess - The Point Count | Học cờ vua - Cách tính điểm


 • Trắng có 8 quân tốt, đen có 7 quân tốt. Trắng nhiều hơn 1 tốt , cộng bên trắng 1 điểm.
 • Trắng có 1 tượng, đen không có tượng. Cộng bên trắng 3 điểm.
 • Trắng có 1 xe, đen có 2 xe. Đen hơn 1 xe, cộng bên đen 5 điểm.
 • Bên trắng có tổng cộng 4 điểm, đen có tổng cộng 5 điểm. Đen mạnh hơn 1 điểm hay 1 tốt.
Ví dụ 3:


Chess - The Point Count | Học cờ vua - Cách tính điểm

 • Trắng có 7 quân tốt, đen có 8 quân tốt. Đen nhiều hơn 1 tốt, cộng bên đen 1 điểm.
 • Cả hai bên đều có 1 mã nên bỏ qua không tính.
 • Cả hai bên đều có 2 tượng nên bỏ qua không tính.
 • Cả hai bên đều có 2 xe nên bỏ qua không tính.
 • Cả hai bên đều có 1 hậu nên bỏ qua không tính.
 • Tổng cộng đen mạnh hơn 1 điểm hay 1 tốt.


Bài tập 17-1: Cách tính điểm

Hãy xem những thế cờ dưới đây và cho biết trắng nhiều hơn hay kém hơn đen bao nhiêu điểm ?1.Chess | học cờ vua | cách tính điểm

Xem đáp án


Trắng nhiều hơn 1 điểm2.Chess | học cờ vua | cách tính điểm

Xem đáp án


Trắng ít hơn 3 điểm3.Chess | học cờ vua | cách tính điểm

Xem đáp án


Trắng nhiều hơn 2 điểm4.Chess | học cờ vua | cách tính điểm

Xem đáp án


Trắng nhiều hơn 1 điểm5.Chess | học cờ vua | cách tính điểm

Xem đáp án


Trắng nhiều hơn 1 điểm6.Chess | học cờ vua | cách tính điểm

Xem đáp án


Trắng ít hơn 1 điểm7.Chess | học cờ vua | cách tính điểm

Xem đáp án


Trắng ít hơn 1 điểm8.Chess | học cờ vua | cách tính điểm

Xem đáp án


Trắng ít hơn 1 điểm

9.
Chess | học cờ vua | cách tính điểm

Xem đáp án


Trắng ít hơn 2 điểm10.Chess | học cờ vua | cách tính điểm

Xem đáp án


Trắng nhiều hơn 1 điểm

11.Chess | học cờ vua | cách tính điểm
Xem đáp án


Trắng ít hơn 1 điểm

Previous
Next Post »