Bài 19: Đòn bắt đôi

Bài 19: Đòn bắt đôi

Nước đi bắt một lúc hai quân gọi là nước bắt đôi. Hãy xem các ví dụ sau về đòn bắt đôi.

Ví dụ 1: Mã trắng nhảy đến ô c5 bắt một lúc 2 quân đen vua và hậu. Đen buộc phải chạy vua, sau đó mã trắng ăn hậu.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

Ví dụ 2: Xe trắng đến ô d8 bắt một lúc 2 quân đen vua và mã. Đen buộc phải chạy vua, sau đó xe trắng ăn mã đen.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

Ví dụ 3: Hậu trắng đến ô d5 bắt một lúc 2 quân đen vua và tượng. Đen buộc phải chạy vua, sau đó hậu trắng ăn tượng.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

Bài tập 19-1: Đòn bắt đôi


Trong các thế cờ sau, tới lượt trắng đi và bắt đôi. Hãy vẽ mũi tên minh họa.

1.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

2.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

3.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

4.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

5.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

6.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

7.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi


8.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

9.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

10.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi


11.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

Đáp án 19-1: Đòn bắt đôi


1.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

2.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

3.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

4.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

5.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

6.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

7.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

8.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

9.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

10.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi

11.

học cờ vua | đòn tấn công đôi | đòn bắt đôi
Previous
Next Post »