Bài tập cờ vua onlineModule Chủ đề Unit
1 1 nước chiếu bí 1 2 3
2 Ghim quân 1 2
3 Tấn công đôi 1 2 3
4 Chiếu mở 1
5 Phòng thủ 1 2 3 4 5
6 Bắt quân 1 2 3 4 5 6 7 8 9
7 Thủ hòa 1 2 3 4 5 6
8 2 nước chiếu bí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9 2 nước chiếu bí 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
10 Phòng thủ chiếu bí 1 2 3 4 5 6 7
11 Bắt quân 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
12 Bắt quân 11 12 13 14 15 16 17 18